Algemene voorwaarden

Leadhouse BV – Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Download of print de voorwaarden als PDF-document

1. Artikel 1 – Algemeen
1.1. Alle aanbiedingen van Leadhouse en alle overeenkomsten met Leadhouse en de uitvoering daarvan, worden beheerst door de onderhavige voorwaarden, en deze voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten waarbij Leadhouse partij is.
1.2. In aanvulling op de onderhavige voorwaarden zijn op alle aanbiedingen van Leadhouse, en op alle overeenkomsten waarbij Leadhouse partij is en de uitvoering daarvan, tevens van toepassing de meest recente versie van de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Indien en voor zover de onderhavige voorwaarden afwijken of in strijd zijn met de leveringsvoorwaarden voor de Grafische industrie, zullen de onderhavige voorwaarden prevaleren boven de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie.
1.3. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden die door de opdrachtgever gehanteerd worden, zijn voor Leadhouse slechts verbindend indien en voor zover Leadhouse zich daar uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord heeft verklaard.
1.4. Indien Leadhouse uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van de afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht.
1.5. Bij een voortgezette relatie tussen Leadhouse en de opdrachtgever, behoeven deze voorwaarden niet steeds opnieuw van toepassing te worden verklaard.

2. Artikel 2 – Overeenkomst
2.1. Alle aanbiedingen van Leadhouse hebben een looptijd van negentig (90) dagen van de datum van de aanbieding, tenzij door Leadhouse uitdrukkelijk anders is vermeld. Iedere aanvaarding door opdrachtgever van een aanbieding die door Leadhouse ontvangen wordt nadat de negentig (90) dagen na de datum van de aanbieding verstreken zijn, is tardief en zal geen overeenkomst tussen Leadhouse en opdrachtgever tot stand brengen.
2.2. Alle aanbiedingen van Leadhouse met inbegrip van die aanbiedingen waarin door Leadhouse overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.1 een termijn voor aanvaarding is gesteld zijn vrijblijvend, tenzij door Leadhouse uitdrukkelijk anders is vermeld. Opdrachtgever kan slechts schriftelijk een door Leadhouse aan haar gedane aanbieding aanvaarden. Leadhouse houdt zich te allen tijde het recht voor om binnen drie (3) werkdagen nadat de schriftelijke aanvaarding van opdrachtgever door Leadhouse is ontvangen haar aanbod aan opdrachtgever te herroepen.
2.3. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren mits hij de hierdoor ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door Leadhouse geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Leadhouse reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

3. Artikel 3 – Aanlevering materialen
3.1. Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat alle goederen, gegevens, inlichtingen en/of informatiedragers die Leadhouse nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht uiterlijk op de daarvoor in het tijdschema bepaalde datum franco aan Leadhouse worden geleverd.
3.2. De door of namens de opdrachtgever op het verzendadvies aangegeven hoeveelheden mag Leadhouse als juist aannemen. Leadhouse aanvaardt generlei aansprakelijkheid bij verschil tussen de geleverde en geadviseerde hoeveelheid. De door Leadhouse bevestigde prijzen gelden slechts voor zover de daarin genoemde formaten, gewichten e.d. overeenkomen met die van het afgeleverde drukwerk. Indien het geleverde materiaal hiervan afwijkt of moeilijkheden ontstaan bij de verwerking als gevolg van stugheid of slapheid of onvoldoende afwerking van het materiaal, is Leadhouse gerechtigd voorzieningen te treffen en een toeslag in rekening te brengen.
3.3. Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever. Vertraging in het door Leadhouse verzorgde transport, te wijten aan force majeure, is voor rekening van de opdrachtgever. Het te verwerken materiaal kan desgevraagd tegen diefstal, fraude, vermissing, zoekraken en/of beschadiging verzekerd worden ten laste van de opdrachtgever. Bij niet-verzekering door opdrachtgever aanvaardt Leadhouse voor de genoemde risico’s generlei aansprakelijkheid. De goederen zijn vanaf het moment dat deze onder Leadhouse zijn, niet verzekerd tegen brand- en waterschade en diefstal.
3.4. Van het aangeleverde materiaal wordt maximaal 3% voor inschiet gerekend.
3.5. Zonder nadere instructies heeft Leadhouse het recht restanten van drukwerk na twee weken der uitvoering van de opdracht op kosten van de opdrachtgever te retourneren of te vernietigen.
3.6. Voor drukwerk en andere goederen welke langer dan 1 maand bij Leadhouse zijn opgeslagen, wordt aan de opdrachtgever €10,- per palletruimte per maand in rekening gebracht.
3.7. Bij nalatigheid van opdrachtgever de door Leadhouse voor de opdracht benodigde goederen, gegevens, inlichtingen en/of informatiedragers overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 binnen de daarvoor gestelde termijnen aan Leadhouse ter beschikking te stellen, of indien door enig ander handelen of nalaten van opdrachtgever er vertraging ontstaat in de uitvoering van de opdracht, zal Leadhouse schade lijden in de vorm van ongebruikte produktietijd. Leadhouse kan opdrachtgever voor iedere dag, waarbij ieder deel van de dag als één dag beschouwd zal worden, dat een dergelijk handelen en/of nalaten voortduurt een direct opeisbaar bedrag aan schadevergoeding opeisen van tenminste €10.000,- onverminderd de overige contractuele en wettelijke rechten van Leadhouse.

4. Artikel 4 – Code Listbroking
Leadhouse is nog geen lid van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA) maar onderschrijft wel de Code Listbroking opgesteld in samenwerking met en onder auspiciën van de DDMA. Bij het opstellen van deze code is rekening gehouden met de privacy wetgeving, en in het bijzonder met de Wet Bescherming Persoons-gegevens van september 2001 alsmede de gedragscode van de DDMA. De code listbroking beoogt zorgvuldigheid van handelen te bevorderen en bevat kwaliteitsnormen die de listbrokers aangesloten bij de DDMA geacht worden te hanteren. De code listbroking vormt een integraal onderdeel van de Leadhouse leverings- en betalingsvoorwaarden en is op aanvraag beschikbaar of kan worden ingezien op www.ddma.nl.

5. Artikel 5 – Geheimhouding
Leadhouse is gehouden tot geheimhouding ten aanzien van alle door of namens de opdrachtgever aan Leadhouse ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen die door opdrachtgever als vertrouwelijk gekenmerkt zijn of waarvan Leadhouse redelijkerwijs kan vermoeden dat deze voor opdrachtgever vertrouwelijk zijn. Met uitzondering van derden aan wie Leadhouse overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van de onderhavige voorwaarden het uitvoeren van de opdracht geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed, zal Leadhouse de vertrouwelijke gegevens en inlichtingen
van de opdrachtgever niet zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden mededelen of verstrekken.

6. Artikel 6 – Aansprakelijkheid
6.1. Bij beschadiging, verlies of vernietiging van de informatiedragers, of het op een andere wijze verloren gaan of verminkt raken van de gegevens voor de uitvoering van de opdracht, op zodanige wijze dat Leadhouse de verleende opdracht niet meer naar behoren kan uitvoeren, is de opdrachtgever verplicht een kopie van zijn informatiedragers aan Leadhouse te verstrekken. Mocht de opdrachtgever deze kopie of het duplicaat niet kunnen verstrekken, dan is Leadhouse in een zodanig geval niet verplicht tot vergoeding van de kosten die de opdrachtgever redelijkerwijs moet maken om de gegevens in de oude toestand te herstellen.
6.2. De opdrachtgever geeft Leadhouse de garantie dat geen inbreuk op het auteursrecht en/of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en de opdrachtgever vrijwaart Leadhouse in en buiten recht voor alle gevolgen, zowel de financiële als andere, die voor Leadhouse uit een breuk op het auteursrecht en/of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten voortvloeien.
6.3. De aansprakelijkheid van Leadhouse uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs en kan in geen geval hoger zijn dan de bedongen prijs voor de betreffende dienst en/of levering.
6.4. Leadhouse is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
6.5. Leadhouse is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.

6.6. Indien Leadhouse ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever cq. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en Leadhouse alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
6.7. Leadhouse zal nimmer aansprakelijk zijn voor de overschrijding van een overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijn, tenzij in geval van opzet of grove schuld aan haar zijde.
6.8. Leadhouse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van data. Dit geldt ook voor boetes opgelegd door de OPTA voor handelen in strijd met de Telecommunicatiewet.

7. Artikel 7 – Toeleveranciers
Tenzij bij het aangaan van de overeenkomst de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders met Leadhouse is overeengekomen, is Leadhouse te allen tijde bevoegd de door de opdrachtgever aan Leadhouse verleende opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

8. Artikel 8 – Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten waarop de Leadhouse algemene Leverings- en Betalings-voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

9. Artikel 9 – Prijzen
9.1. Tenzij anders vermeld zijn al onze aanbiedingen en de daarin vermelde prijzen exclusief de verschuldigde BTW die afzonderlijk in rekening wordt gebracht.
9.2. Leadhouse behoudt zicht het recht om in geval van tussentijdse verhoging van grondstofprijzen, loonkosten, rechten, accijnzen en andere aan derden te betalen kosten deze verhoging aan de cliënt in rekening te brengen. De cliënt is in dat geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
9.3. Voor eventuele portokosten wordt een voorschotrekening gezonden. Het bedrag van deze nota dient door Leadhouse ontvangen te zijn voor de datum van ter post bezorging.
9.4. Leadhouse is bevoegd ook voor andere kosten een voorschot te verlangen, te voldoen voor de aanvang van de uitvoering van de opdracht. Leadhouse heeft het recht de uitvoering van een opdracht op te schorten tot na de ontvangst van de betaling van de voorschotrekening.
9.5. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na faktuurdatum tenzij anders overeengekomen. Korting voor contante betaling wordt niet verleend.
9.6. Indien een faktuur niet tijdig aan Leadhouse is voldaan, is een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van de maand vanaf de vervaldag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die voor Leadhouse ontstaan wegens niet tijdige betaling, komen volledig voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €250,-.
9.7. Vorderingen van Leadhouse op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan Leadhouse omstandigheden ter kennis komen die Leadhouse goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

10. Artikel 10 – Overmacht
10.1. Tekortkomingen van Leadhouse in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan Leadhouse worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
10.2. Tekortkomingen van Leadhouse in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, onlusten, natuurrampen, vervoersstremmingen, stopzetting van levering van de nutsbedrijven, brand, machinebreuk, ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen en andere overheidsmaatregelen, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan Leadhouse toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

11. Artikel 11 – Reclames
Reclames kunnen slechts schriftelijk plaatsvinden en binnen een termijn van 7 dagen na de uitvoering van de opdracht.