Algemene voorwaarden
Versie 1.1

Voor het gebruik van de Diensten van Leadhouse door de opdrachtgever, met wie Leadhouse een Overeenkomst sluit (Opdrachtgever), gelden onderstaande algemene voorwaarden.

De Diensten worden aangeboden door Leadhouse B.V., gevestigd aan de Catharinastraat 16 te Breda (4811XH) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 53185889 (Leadhouse).

Artikel 1. Definities

De met hoofdletter geschreven begrippen in deze Algemene Voorwaarden hebben (zowel in enkelvoud als in meervoud) de onderstaande betekenis:

1.1 Advertentiemateriaal: materiaal van Opdrachtgever dat hij ter beschikking stelt aan Leadhouse om middels de Diensten te laten verwerken ten behoeve van de mediacampagne.

1.2 Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

1.3 Diensten: alle diensten die Leadhouse op grond van de Overeenkomst aan Opdrachtgever levert, bestaande uit het leveren van leads voor Opdrachtgever middels: (i) het leveren van een mediacampagne waarbij gebruik wordt of kan worden gemaakt van een (stand alone) Landingspagina, (ii) het leveren van een mediacampagne waarbij gebruik wordt of kan worden gemaakt van online enquêtes, (iii) data-brokering, (iv) social media campagne. Aan de mediacampagnes kunnen winacties gekoppeld zijn. De regelgeving in het kader van (promotionele) kansspelen zijn in een voorkomend geval van toepassing.

1.4 Eindgebruikers: de personen die hun persoonsgegevens verstrekken via de Diensten.

1.5 Leadhouse: de besloten vennootschap Leadhouse, gevestigd aan de Catharinastraat 16 te Breda (4811XH) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 53185889.

1.6 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

1.7 Kantooruren: de tijd van 9:00 tot 17:00 uur Nederlandse tijd op maandag tot en met vrijdag met uitzondering van officiële Nederlandse feestdagen.

1.8 Landingspagina: de pagina van Leadhouse ten behoeve van Opdrachtgever waar de Eindgebruiker op terecht komt indien hij op de Link klikt in een advertentie, of waar de Eindgebruiker op terecht komt indien hij rechtstreeks de URL van de landingspagina intypt.

1.9 Link: een door Leadhouse gegenereerde link naar de Landingspagina.

1.10 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf met wie Leadhouse een Overeenkomst heeft gesloten.

1.11 Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen Leadhouse en Opdrachtgever op grond waarvan Leadhouse Diensten levert aan Opdrachtgever, waarvan deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.12 Partij(en): de partijen bij de Overeenkomst, Leadhouse en Opdrachtgever, afzonderlijk of gezamenlijk.

1.13 Schriftelijk: onder schriftelijk valt naast beschreven papier ook e-mail en online chatberichten, voor zover de afkomst en de integriteit van deze berichten voldoende vaststaat.

Artikel 2. Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst

2.1 Alle offertes en andere aanbiedingen van Leadhouse zijn vrijblijvend en zijn geldig tot 30 dagen na de dagtekening. Leadhouse is niet verplicht om een aanvaarding na het verstrijken van deze periode aan te nemen, maar indien Leadhouse daartoe overgaat, geldt de offerte of het aanbod alsnog als aanvaard.

2.2 Acceptatie door Opdrachtgever geschiedt Schriftelijk. Als de aanvaarding door Opdrachtgever (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod, is Leadhouse daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt in dat geval niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leadhouse Schriftelijk uitdrukkelijk anders aangeeft.

2.3 Met de acceptatie of bevestiging van de offerte of het aanbod, als hiervoor aangegeven, komt de Overeenkomst tot stand.

2.4 Leadhouse voert de Diensten naar beste kunnen uit onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

Artikel 3. Toepasselijkheid, duur en einde

3.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Leadhouse, de acceptatie daarvan door Opdrachtgever en de tussen Partijen tot stand gekomen Overeenkomst.

3.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.3 De Overeenkomst gaat in zodra Opdrachtgever voor het eerst gebruik maakt van de Diensten en loopt dan voor de duur van de uitvoering van de opdracht, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.4 Leadhouse mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, indien Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot een wezenlijke verplichting onder de Overeenkomst.

3.5 Leadhouse mag de Overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, indien Opdrachtgever failliet wordt verklaard, Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of krijgt verleend, de activiteiten van Opdrachtgever worden beëindigd of diens bedrijf wordt geliquideerd.

3.6 In het geval dat de Overeenkomst wordt beëindigd, zijn de vorderingen van Leadhouse op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar (ongeacht de reden voor de beëindiging).

3.7 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, blijft Opdrachtgever de reeds ontstane vorderingen verschuldigd en ontstaan er geen verplichtingen tot ongedaan making.

3.8 Opdrachtgever kan uitsluitend het deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Leadhouse is uitgevoerd.

Artikel 4. Levering Diensten

4.1 Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Leadhouse zich inspannen de Diensten zo spoedig mogelijk te leveren conform de Overeenkomst. Door Leadhouse bekendgemaakte termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen.

4.2 Indien en voor zover er aan de Diensten winacties gekoppeld zijn, zijn Partijen gehouden de regelgeving in het kader van (promotionele) kansspelen na te leven. Meer concreet is Opdrachtgever ervoor verantwoordelijk dat de totale economische waarde van de beschikbaar gestelde prijzen of premies per promotioneel kansspel het maximaal toegestane bedrag per jaar niet overschrijdt en is Leadhouse ervoor verantwoordelijk dat zij de plichten voor de aanbieder naleeft zoals neergelegd in de regelgeving in het kader van (promotionele) kansspelen.

4.3 Opdrachtgever zal aan Leadhouse alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal Opdrachtgever:

a) alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan Leadhouse aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de levering van de Diensten;

b) aan Leadhouse toegang verlenen tot alle plaatsen, diensten en accounts onder zijn beheer indien en voor zover dit nodig is voor de levering van de Diensten.

4.3 Indien en voor zover Partijen zijn overeengekomen dat Leadhouse in het kader van het leveren van een mediacampagne ten behoeve en uit naam van Opdrachtgever zal adverteren, zal Opdrachtgever Advertentiemateriaal ter beschikking stellen conform de eventueel door Leadhouse te stellen voorwaarden en stemt Opdrachtgever ermee in dat zijn gegevens en het Advertentiemateriaal bij het uitvoeren van de Diensten worden verwerkt en/of bewerkt. Leadhouse is gerechtigd om het Advertentiemateriaal openbaar te maken en te verveelvoudigen.

4.4 Opdrachtgever begrijpt en stemt ermee in dat Leadhouse niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor schade die wordt geleden door een gebrek aan beschikbaarheid van het Advertentiemateriaal.

4.5 Het aan Leadhouse ter beschikking gestelde Advertentiemateriaal mag niet in strijd zijn met enige wetgeving, reclamecodes of andere regelgeving van het land waarin het Advertentiemateriaal getoond zal worden. In het bijzonder mag het Advertentiemateriaal:

a) niet aanstootgevend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;

b) geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van derden.

4.6 Leadhouse zal zoveel mogelijk rekening houden met redelijke verzoeken van Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst, maar is niet verplicht gehoor te geven aan dergelijke verzoeken. Leadhouse kan voor het uitvoeren van het verzoek kosten in rekening brengen. Als een verzoek van Opdrachtgever niet wordt ingewilligd, zal Leadhouse gemotiveerd aangeven waarom.

4.7 Leadhouse heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Opdrachtgever indien dat vooraf is overeengekomen.

4.8 Indien medewerkers van Leadhouse bij de uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden verrichten ten kantore van Opdrachtgever of op een andere door Opdrachtgever aangewezen locatie, zal Opdrachtgever kosteloos alle ondersteuning en faciliteiten bieden ten behoeve van de uitoefening van de werkzaamheden.

Artikel 5. Gebruiksregels

5.1 Het is verboden om de Diensten te gebruiken op een manier die in strijd is met deze voorwaarden of met toepasselijke wet- en regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan om de Diensten te gebruiken op een manier die hinder of schade kan veroorzaken voor Leadhouse of derden.

5.2 Voor zover en indien er aan de Diensten winacties gekoppeld zijn, vrijwaart Opdrachtgever Leadhouse voor aanspraken van derden op grond van overschrijding van het maximaal toegestane bedrag per jaar betreffende de totale economische waarde van de beschikbaar gestelde prijzen of premies per promotioneel kansspel, mits Opdrachtgever op de hoogte was dan wel redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn van de betreffende overschrijding en deze niet Schriftelijk kenbaar aan Leadhouse heeft gemaakt.

5.3 Indien Leadhouse constateert dat Opdrachtgever deze voorwaarden of de wet overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Leadhouse –voor zover mogelijk- ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Leadhouse zal dan de toegang tot de betreffende informatie blokkeren.

5.4 Indien naar het oordeel van Leadhouse hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Leadhouse of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Leadhouse gerechtigd alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Deze maatregelen bevatten, maar zijn niet beperkt tot, het opschorten van de Diensten en beëindiging van de Overeenkomst.

5.5 Leadhouse is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten en zal zijn medewerking verlenen aan bevoegd gegeven bevelen. Daarnaast is Leadhouse gerechtigd om de naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Opdrachtgever/ een Eindgebruiker van de Diensten af te geven aan een derde die klaagt dat Opdrachtgever/ een Eindgebruiker van de Diensten inbreuk maakt op diens rechten of deze voorwaarden, mits:

a) het voldoende aannemelijk is dat de informatie, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk is;

b) de derde een reëel belang heeft bij de verkrijging van de gegevens;

c) het aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid is om de gegevens te achterhalen; en

d) de afweging van de betrokken belangen meebrengt dat het belang van de derde behoort te prevaleren.

5.6 Opdrachtgever is verplicht om alle redelijke aanwijzingen van Leadhouse te volgen die betrekking hebben op het gebruik van de Diensten.

5.7 Leadhouse kan de schade als gevolg van overtredingen van de regels uit dit artikel op Opdrachtgever verhalen. Opdrachtgever vrijwaart Leadhouse van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van de regels uit dit artikel.

Artikel 6. Prijzen en betaling

6.1 Leadhouse zal voor alle verschuldigde bedragen een factuur sturen en is daarbij gerechtigd om vooraf en elektronisch te factureren. Als Opdrachtgever bezwaar maakt tegen (de hoogte) van een factuur, schort dit de betalingsplicht niet op.

6.2 Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij de factuur een andere betalingstermijn vermeldt of schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

6.3 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Leadhouse heeft in dat geval het recht om de levering van de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten. Leadhouse is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt.

6.4 Alle vorderingen van Leadhouse zijn direct opeisbaar indien Opdrachtgever failliet wordt verklaard, Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of krijgt verleend, de activiteiten van Opdrachtgever worden beëindigd of diens bedrijf wordt geliquideerd.

6.5 Alle door Leadhouse genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.6 Indien een vergoeding is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Leadhouse het recht de vergoeding hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

6.7 Periodieke vergoedingen kunnen elk jaar worden aangepast met inachtneming van de Consumenten Prijs Index of een andere tussen Partijen overeengekomen index of andere maatstaf. Opdrachtgever komt bij deze aanpassing geen recht tot opzegging toe.

6.8 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd.

6.9 Bij niet tijdige betaling is Leadhouse direct gerechtigd de vordering uit handen te geven en naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens de volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten van advocaten en externe deskundigen, te vorderen.

Artikel 7. Intellectuele Eigendom

7.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Diensten die op grond van de Overeenkomst door Leadhouse worden geleverd, berusten bij Leadhouse of diens licentiegevers. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende het Advertentiemateriaal berust bij Opdrachtgever.

7.2 Opdrachtgever geeft aan Leadhouse het recht om het Advertentiemateriaal te gebruiken in het kader van de Diensten en om het Advertentiemateriaal, indien nodig voor een goede uitvoering van de Diensten, te bewerken.

Artikel 8. Onderhoud en beschikbaarheid

8.1 Leadhouse zal zich inspannen om eventuele fouten in de Diensten te herstellen, maar is hierbij mede afhankelijk van zijn leveranciers. Leadhouse heeft het recht om bepaalde updates of upgrades van leveranciers niet te installeren als dit naar zijn oordeel de werking van de Diensten niet ten goede komt.

8.2 Als het doorvoeren van aanpassingen en verbeteringen tot een beperking van de beschikbaarheid van de Diensten kan leiden, wordt dit zoveel mogelijk buiten Kantooruren uitgevoerd. Spoedonderhoud kan op ieder moment worden verricht en wordt niet vooraf aangekondigd.

8.3 Leadhouse streeft ernaar de Diensten zoveel mogelijk online te houden, maar kan geen ononderbroken beschikbaarheid garanderen.

8.4 Als naar het oordeel van Leadhouse gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Leadhouse of derden, bijvoorbeeld in het geval van een (d)dos-aanval of activiteiten van malware, heeft Leadhouse het recht om alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om het gevaar af te wenden en schade te beperken of te voorkomen. Dit kan resulteren in beperkte beschikbaarheid.

8.5 Leadhouse is niet gehouden tot het maken van back-ups, tenzij Partijen dat expliciet in de Overeenkomst zijn overeengekomen.

Artikel 9. Ondersteuning

9.1 Leadhouse zal een redelijk niveau van ondersteuning bieden aan de Eindgebruikers en Opdrachtgever met betrekking tot vragen over de Diensten, alsmede technische problemen die verband houden met de Diensten. Eindgebruikers en Opdrachtgever kunnen Leadhouse daartoe per e-mail of per telefoon bereiken.

9.2 Leadhouse streeft ernaar om ondersteuningsverzoeken binnen een redelijke termijn af te handelen. De tijd die nodig is voor het oplossen van meldingen kan variëren.

Artikel 10. Beveiliging en privacy

10.1 Leadhouse zal zich maximaal inspannen om de Diensten te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot gegevens van Opdrachtgever.

10.2 Bij de uitvoering van de Overeenkomst kunnen er zowel ten behoeve van Leadhouse, als ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens worden verwerkt. Partijen komen hiertoe een verwerkersovereenkomst (in de zin van de toepasselijke privacywetgeving) en/of, voor zover van toepassing, een als zodanig aangeduide gegevensuitwisselingsovereenkomst overeen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en overmacht

11.1 De aansprakelijkheid van Leadhouse voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins, is per gebeurtenis (waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot het factuurbedrag (exclusief btw) dat Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst aan Leadhouse is verschuldigd.

11.2 Leadhouse is enkel aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Voor overige schade is Leadhouse niet aansprakelijk. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:

a) schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);

b) redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om Leadhouse er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;

c) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;

d) redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade;

e) redelijke en aantoonbare kosten voor het laten uitvoeren van de Overeenkomst door een derde, indien Leadhouse na aanmaning van Opdrachtgever niet binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn (weer) deugdelijk nakomt.

11.3 Enige in de Overeenkomst opgenomen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade het gevolg is van (1) opzet of bewuste roekeloosheid van het management/de bedrijfsleiding van Leadhouse, of (2) dood of lichamelijk letsel.

11.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Opdrachtgever de schade uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking Schriftelijk bij Leadhouse meldt.

11.5 Leadhouse kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien de nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. Leadhouse is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.

11.6 Van overmacht is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, natuurgeweld, terreur, mobilisatie, oorlog, in- en uitvoerbelemmeringen, stakingen, stagnatie in toelevering, brand, overstromingen en het geval waarin Leadhouse door zijn toeleveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot nakoming in staat wordt gesteld.

11.7 Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per direct Schriftelijk op te zeggen. De Diensten die in dat geval door Leadhouse zijn geleverd voordat de overmachtssituatie zich voordeed en gedurende de overmachtssituatie, worden naar verhouding afgerekend.

11.8 Partijen komen overeen dat artikel 6:271 van het Burgerlijk Wetboek en de uitwerking van het daar bepaalde in de volgende artikelen, zijn uitgesloten.

Artikel 12. Geheimhouding

12.1 Partijen zullen vertrouwelijke informatie, namelijk informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken of in de Diensten verwerken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of waarvan van tevoren expliciet wordt aangegeven dat het vertrouwelijk is. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

12.2 Ten aanzien van vertrouwelijke informatie van Leadhouse, zal Opdrachtgever:

a) alle redelijke maatregelen in acht nemen voor een veilige bewaring of opslag van de vertrouwelijke informatie, waarbij geldt dat zij minimaal hetzelfde niveau van beveiliging hanteert als zij voor haar eigen vertrouwelijke informatie hanteert;

b) de vertrouwelijke informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan het overeengekomen doel (de uitvoering van de Overeenkomst);

c) de vertrouwelijke informatie niet langer onder zich te houden dan voor het uitvoeren van de overeengekomen verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is en deze gegevens, inclusief gemaakte kopieën, onmiddellijk na volledige nakoming van genoemde verplichtingen wederom ter beschikking te stellen aan Leadhouse dan wel, nadat er een kopie van de vertrouwelijke informatie aan Leadhouse is overgedragen en Leadhouse de goede ontvangst hiervan Schriftelijk heeft bevestigd, te vernietigen.

Artikel 13. Wijziging Voorwaarden

13.1 Leadhouse mag de Algemene Voorwaarden op ieder moment aanpassen.

13.2 Leadhouse zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via een e-mail bericht aan Opdrachtgever zodat daar kennis van genomen kan worden.

13.3 Indien Opdrachtgever een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Opdrachtgever tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. De Diensten die tot het moment van opzegging zijn geleverd door Leadhouse, worden naar verhouding afgerekend.

13.4 Beide Partijen zullen hun volledige medewerking verlenen bij wijzigingen of aanvullingen van de Algemene Voorwaarden die noodzakelijk zijn vanwege nieuwe of veranderde wetgeving. Dergelijke wijzigingen mogen door Leadhouse worden doorgevoerd, zonder dat Opdrachtgever de mogelijkheid heeft de Overeenkomst op te zeggen.

13.5 De procedure in dit artikel geldt niet voor wijzigingen van ondergeschikt belang. Dergelijke wijzigingen mogen door Leadhouse worden doorgevoerd, zonder dat Opdrachtgever de mogelijkheid heeft de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 14. Slotbepalingen

14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waar Leadhouse gevestigd is.

14.3 Leadhouse is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die Leadhouse of zijn bedrijfsactiviteiten overneemt.

14.4 Opdrachtgever dient Leadhouse onverwijld op de hoogte te stellen bij een wijziging in naam, (post)adres, e-mailadres, telefoonnummer en overige voor de uitvoering van de Overeenkomst relevante informatie en gegevens.

14.5 De door Leadhouse opgeslagen logs en communicatie worden geacht juist te zijn, tenzij Opdrachtgever tegenbewijs levert dienaangaande.

14.6 Indien een bepaling in Overeenkomst nietig of ongeldig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.