Privacy en cookies

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018

Via de website op domein www.leadhouse.nl kunt u contact opnemen met Leadhouse B.V. door het contactformulier te gebruiken.

Wij hebben dit Privacy Statement opgesteld om aan te geven dat wij de privacy van alle persoonsgegevens waarmee we in aanraking komen zeer serieus nemen. Om deze reden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit, in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Het onderstaande zet uiteen hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het volgende doel:

  • Om op uw verzoek persoonlijk contact op te kunnen nemen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemd doel verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in dit Privacy Statement genoemd doel:

  • Naam;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende 6 maanden.

Vertrouwelijkheid

Alle gegevens die op deze site worden verzameld zullen wij vertrouwelijk behandelen. Wij zullen deze gegevens niet op een andere manier openbaar maken of aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst die we met u hebben, of wij dit op basis van de wet mogen of moeten.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen de volgende beveiligingsmaatregelen:

  • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
  • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
  • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
  • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
  • doelgebonden toegangsbeperkingen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Ook heeft u het recht om tegen een verwerking bezwaar te maken, of te verzoeken om beperking van de verwerking. Dit verzoek kunt u indienen via de contactgegevens onder aan deze privacy- en cookieverklaring.

Wijzigingen in dit Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mocht u verder, na het lezen van dit Privacy Statement, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Leadhouse B.V.
Website: www.leadhouse.nl
Adres: Catharinastraat 16, 4811XH Breda
KvK: 53185889
Telefoon: +31 30 82 000 50
E-mail: info@leadhouse.nl